Thiết bị cơ khí

Quạt thông gió hầm

Thông tin sản phẩm:

Mục đích của công tác thông gió hầm lò là nhằm đảm bảo lượng không khí sạch (O2) cung cấp cho công nhân thi công, hòa loãng lượng khí độc hại. Để lắp đặt hệ thống thông gió cho hầm lò đạt hiệu quả cao nhất cần tính toán kỹ lưỡng các yêu cầu về kỹ thuật cũng như môi trường hoạt động của hầm lò.

Mô tả:

Các thông số cần tính toán khi lựu chọn quạt thông gió
Các chỉ tiêu cần phải tính toán:
+ Lượng khí cung cấp cho tổ đội thi công (Tối thiểu 4 m3 người/phút).
+ Hòa tan lượng khí độc hại sau khi nổ mìn, lượng khí metan ( CH4) xuất ra từ trong đất đá.
+ Lượng khí độc do máy móc sinh ra như khí CO và một số loại khí khác.
Các thông số theo yêu cầu:
+ Tốc độ giới hạn gió cho phép trong quá trình thi công.
+ Chiều dài đường lò cần thông gió.
+ Diện tích đoạn đường lò sau khi chống, vật liệu chống đường lò (Các yếu tố vật liệu được xác định làm tằng hay giảm ma sát thành lò ảnh hưởng đến tốc độ trực tiếp của hướng gió sạch cũng như hướng gió thải).
+ Đường lò bằng, lò nghiêng, lò đứng (giếng đứng).
+ Đường lò đào theo hướng độc đạo hay lò có nối thông.
+ Đường lò dạng nhánh hay mở rộng nhiều đường lò từ lò chính.
+ Dự kiến số lượng tổ (đội) thực hiện nhiều nhất.
Xác định điểm làm việc hợp lý của quạt thông gió:
Điểm làm việc hợp lý của quạt thông gió: là giao điểm giữa đường đặc tính công tác của quạt với đường đặc tính sức cản của mỏ.
–  Đường đặc tính sức cản mỏ: là đồ thị biểu diễn mối quan hệ h=R.Q^2 trên hệ trục tọa độ HOQ.
– Đường đặc tính công tác của quạt: là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa hạ áp và lưu lượng của quạt gió tạo ra trên hệ trục HOQ.
– Điểm làm việc hợp lý của quạt phải nằm trong miền làm việc hợp lý của quạt; đảm bảo áp suất và lưu lượng gió do quạt tạo ra lớn hơn hoặc bằng áp suất và lưu lượng gió yêu cầu của mỏ.
– Miền làm việc hợp lý của quạt là tập hợp các điểm công tác hợp lý trên họ các đường công
tác hợp lý của quạt và được giới hạn bởi các điều kiện sau:
+ Điều kiện kỹ thuật: θ max
+ Điều kiện kinh tế:θ min
+ Điều kiện kỹ thuật: h = 0,9.hmax
+ Điều kiện kinh tế: η =6,0
Baidu
map